Najbliższe skoki

  forum

  sekcja

  aktualności

  regulaminy

  cennik

  kursy

  skoki tandemowe

  statystyka

  uprawnienia

  osiągnięcia

  zawody

  akty prawne

  bezpieczeństwo

  galeria

  PZL An-2

  pogoda

  FAQ

  materiały szkoleniowe

  kontakt

Zasady przyjmowania członków do Aeroklubu Gliwickiego
Zasady konkurencji - spadochrony celnościowe (klasyczne)
Zasady konkurencji - spadochrony szybkie
Regulamin SWOOP - spadochrony szybkie

Zasady przyjmowania członków do Aeroklubu Gliwickiego


I. Kandydatów na członków Aeroklubu Gliwickiego dzieli się na:
1. Kandydatów na szkolenie podstawowe* organizowane przez Aeroklub Gliwicki.
2. Inne osoby, które chcą swoją działalnością wspierać Aeroklub Gliwicki.

II. Kandydatów na członków wspierających Aeroklubu Gliwickiego dzieli się na:
1. Osoby, które chcą swoją działalnością wspierać Aeroklub Gliwicki.

III. Kandydatów na członków zwyczajnych Aeroklubu Gliwickiego dzieli się na:
1. Uczniów pilotów oraz uczniów skoczków - członków stowarzyszonych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe* w Aeroklubie Gliwickim i chcących zostać członkami zwyczajnymi.
2. Pozostałe osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o członkostwo (tzw. „nowi” kandydaci).
3. Osoby będące uprzednio członkami Aeroklubu Gliwickiego, które zostały z różnych powodów skreślone (tzw. reaktywowanie członkostwa).
4. Osoby przenoszące się z innych Aeroklubów.
5. Osoby, które są w trakcie szkolenia podstawowego* odpracowały 120 godzin społecznych (koszty za loty i skoki do zakończenia szkolenia podstawowego* nie podlegają bonifikacie przysługującej członkom).

IV. Warunki przyjęcia do Aeroklubu Gliwickiego:
1
. Kandydat składa:
a) Stowarzyszony: deklaracja.
b) Wspierający: deklaracja i zdjęcie.
c) Zwyczajny: deklaracja i zdjęcie.
2. Dla kandydatów na członów zwyczajnych deklaracja musi być zaopiniowana przez:
a) Szefa sekcji.
b) Szefa wyszkolenia (nie dotyczy kandydatów do sekcji modelarskiej).
3. Decyzją o przyjęciu kandydatów na członków stowarzyszonych, wspierających oraz zwyczajnych (wyłącznie uczestników kursów szkolenia podstawowego* w Gliwicach) może podejmować Prezydium Zarządu.
4. Decyzję o przyjęciu pozostałych kandydatów podejmuje Zarząd większością głosów.
5. Kandydaci po uzyskaniu statusu członka zwyczajnego Aeroklubu Gliwickiego, uiszczają następujące opłaty na rzecz Aeroklubu:
a) Kandydaci na członków zwyczajnych reaktywujący członkostwo lub przenoszący się z innych aeroklubów - wpisowe w wysokości 100% ustawowego minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w momencie przyjęcia do Aeroklubu Gliwickiego oraz opłaty z punktu 5b i 5c.
b) Pozostali kandydaci – wpisowe w wysokości 60 PLK (w tym legitymacja).
c) Składki członkowskie:
    - osoby pracujące: 10 PLN miesięcznie,
    - osoby uczące się (uczniowie i studenci do 25 łat): 5 PLN miesięcznie.
6. Kandydaci po uzyskaniu statusu członka wspierającego Aeroklubu Gliwickiego uiszczają następujące opłaty na rzecz Aeroklubu:
a) Legitymacja 10 PLN.
b) Składka członkowska l PLN /miesiąc (min).

V. Terminy rozpatrywania podań:
1
. Deklaracja kandydatów na szkolenie podstawowe* (członków stowarzyszonych), wpierających i zwyczajnych (wyłącznie uczestników kursu szkolenia podstawowego* w Gliwicach) rozpatruje się na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu.
2. Deklaracje pozostałych kandydatów należy złożyć w sekretariacie, a rozpatrzenie przez Zarząd następuje najwcześniej 3 miesiące po ukończeniu szkolenia podstawowego*

VI. Aeroklub Gliwicki dokonuje przynależności członków do swojej organizacji w następujący sposób:
a) Stowarzyszonych: rejestr.
b) Wspierających: rejestr + legitymacja.
c) Zwyczajnych: rejestr + legitymacja
Za całość spraw związanych z przyjmowaniem kandydatów na członków Aeroklubu Gliwickiego odpowiada Sekretarz Zarządu Aeroklubu Gliwickiego.

* Szkolenie podstawowe
- samoloty (szkolenie do zadania III włącznie),
- szybowce (szkolenie do wykonania 10 lotów włącznie),
- skoczkowie (szkolenie do 25 skoków włącznie).

Powyższe „Zasady” obowiązują od 20.04.2005 roku.

 

Zasady konkurencji - spadochrony celnościowe (klasyczne)


Zawodnicy opuszczają samolot na wysokości 1000 metrów. Zadaniem zawodnika jest wylądowanie najbliżej środka celu, którym jest punkt o średnicy 3cm. Lądowisko wykonane jest z grubej gąbki, pośrodku której umieszczone jest elektroniczne urządzenie zwane „centrem”. Jego zadaniem jest określenie czy zawodnik trafił w środek lub w jakiej odległości od niego. Pomiar dokonywany jest z dokładnością do 1 cm i określany jest do tego punktu ciała skoczka, który jako pierwszy dotknie lądowiska. Dlatego też zawodnicy wykorzystują do tego celu specjalne obuwie, którego podeszwa w okolicach pięty jest „zaostrzona”.
Zawodnicy wykonują od 3 do 5 kolejek w tym 1 kwalifikacyjną. Wygrywa zawodnik, którego zsumowany wynik po wszystkich kolejkach skoków jest najmniejszy.
W przypadku konkurencji drużynowej ocena polega na zsumowaniu wyników 4 zawodników drużyny. Podobnie jak w klasyfikacji indywidualnej wygrywa drużyna, która po wszystkich kolejkach skoków ma najmniejszy zsumowany wspólny wynik.
Spadochrony celnościowe to konstrukcje 7 komorowe.

 

Zasady konkurencji - spadochrony szybkie


Bardzo widowiskowa dyscyplina spadochronowa rozgrywana w trzech konkurencjach:

Celność lądowania
W konkurencji tej, zawodnik musi przelecieć przez bramkę początkową wyznaczoną 2 flagami o wysokości 2 metrów i wylądować jak najbliżej pola zlokalizowanego pomiędzy 16 i 18 metrem, za które otrzymuje największą ilość punktów. Do pozostałych pól przypisane są różne ilości punktów według poniższego rysunku.

W konkurencji tej najważniejsze jest, aby nie przekraczać 18 metra, gdyż zawodnik otrzymuje wtedy ujemne punkty karne.

Odległość
W konkurencji tej, zawodnik musi przelecieć przez bramkę początkową wyznaczoną 2 flagami o wysokości 2 metrów i wylądować jak najdalej. Uzyskana odległość mierzona jest w metrach.

Prędkość lotu poziomego
Konkurencja ta polega na osiągnięciu jak największej prędkości lotu poziomego. Zawodnicy poprzez wykonywanie zakrętów w czasie, których znacznie zmniejszają wysokość lotu rozpędzają spadochron do znacznych prędkości (nawet 80 km/h). Zawodnik tak ja we wszystkich konkurencjach musi przelecieć przez początkową bramkę wyznaczoną 2 flagami. Prędkość mierzona jest przez radar pistoletowy lub pomiar czasu przelotu pomiędzy bramką początkową i końcową.

Spadochrony szybkie to konstrukcje 9 komorowe.

 

Regulamin SWOOP - spadochrony szybkie


Zawody rozgrywane są w konkurencjach:

celność – indywidualnie (3 kolejki)
dystans – indywidualnie (3 kolejki)
prędkość – indywidualnie (3 kolejki)

Podział na kategorie:
OPEN – bez względu na wiek, płeć, rozmiar i rodzaj czaszy zawodnicy klasyfikowani są w tej samej grupie.

Rozgrywanie zawodów:
Ze względów technicznych lub złych warunków atmosferycznych organizator może zmniejszyć ilość rozgrywanych konkurencji i kolejek do wymaganego minimum, czyli: jedna konkurencja, a w niej dwie kolejki.

Podstawowe pojęcia:
Bramka wejścia – dwie chorągiewki o wysokości 2 metrów, oddalone od siebie o 9 metrów światło, których zawodnik musi przeciąć, żeby rozpocząć pomiar do jednej z trzech konkurencji.

Wytyczona trasa – jest to droga o szerokości 9 metrów, którą musi poruszać się zawodnik, żeby zostać sklasyfikowany w każdej konkurencji wytyczona szeregiem chorągiewek.

Bramki środkowe – szereg chorągiewek, różnej wysokości oddalonych od siebie o 9 metrów, wytyczające dalszą trasę zawodnika po minięciu bramki wejściowej, jednocześnie ułatwiają sędziemu pomiar odległości w konkurencji dystans.

Bramka wyjścia – dwie chorągiewki dowolnej wysokości, oddalone od siebie o 9 metrów, znajdujące się na końcu wytyczonej trasy przelotu zawodnika, oznaczają metę w konkurencji prędkość.

Pole martwe – jest to pole o długości 11 metrów i szerokości 2 metry, w którym zawodnik bez żadnych konsekwencji może dotykać ziemi w konkurencjach: celność i dystans. Jest umieszczone przed bramką wejścia.

Pola punktowane – są to pola o szerokości wytyczonej trasy, o różnych długościach umieszczone za bramką wejścia, w których lądujący zawodnik zdobywa odpowiednią ilość punktów w zależności, w jakim polu wylądował. Występują w konkurencji celność.

Dystans – jest to odległość, jaką pokona zawodnik po wytyczonej trasie mierzona w metrach od bramki wejścia do pierwszego kontaktu zawodnika z ziemią.

Prędkość – jest to czas, w jakim zawodnik pokona wytyczoną trasę o długości 50 metrów mierzony w sekundach od bramki wejścia do bramki wyjścia.

Kwalifikacje:
Przed rozpoczęciem zawodów należy poddać weryfikacji u kierownika zawodów dokumenty:

potwierdzające uprawnienia do wykonywania skoków spadochronowych
potwierdzające stan zdrowia skoczka
potwierdzające dopuszczenie kompletu spadochronowego do użytkowania

Złożenie spadochronu zapasowego musi być potwierdzone plombą na zawleczce z widocznym numerem osoby uprawnionej do składania spadochronu zapasowego w danym typie pokrowca.
Dzień przed rozpoczęciem zawodów może odbyć się trening, w którym nie muszą uczestniczyć zawodnicy, a wyniki z treningu nie są brane pod uwagę przy losowaniu kolejności skoków.
Do zawodów zostają dopuszczone wszystkie osoby zgłoszone, które przeszły wyżej wymienioną weryfikacje.
 

Bezpieczeństwo zawodników:
1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
2. Wyposażenie do skoku musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Zabrania się wykonywania skoków w koszulkach z krótkim rękawem, krótkich spodenkach i sandałach.
4. Sędzia zawodów ma do dyspozycji dla każdego zawodnika dwie żółte kartki (ostrzeżenie) i jedną czerwoną kartkę (dyskwalifikacja), które zawodnik może otrzymać za naruszenie bezpieczeństwa skoków (niskie otwarcie, niebezpieczne lądowanie... itp.).
5. W zależności od warunków atmosferycznych i ilości skoczków w jednym najściu skoki odbywają się z wysokości 900m – 1200m (decyzję podejmie kierownik zawodów w dniu odbywania się zawodów).
6. Zawodnicy sami dobierają się w grupy, w których będą skakać w jednym najściu, sami ustalają kolejność skoku w grupie (biorąc pod uwagę doskonałość i rozmiar czasz, na których skaczą) jednak po pierwszej kolejce nie wolno zmieniać kolejności grup i poszczególnych skoczków w grupach.
7. Odległości pomiędzy lądującymi zawodnikami powinny być na tyle duże, by nie naruszać bezpieczeństwa podczas lądowania i powinny pozwolić na wykonanie pomiaru przez sędziego lub jego pomocnika.

Celność:

W konkurencji tej należy przeciąć światło bramki wejścia i wylądować w jednym z pól punktowych. Ilość zdobytych punktów przez zawodnika zależy od tego, w jakim polu zawodnik wylądował.

Punktacja:

1 pole – znajduje się za bramką wejścia i ciągnie się do 16 metra, jest warte +10 pkt.
2 pole – znajduje się pomiędzy 16 a 18 metrem i jest warte + 20 pkt.
3 pole – znajduje się pomiędzy 18 a 21 metrem i jest to najdroższe pole + 50 pkt.
4 pole – znajduje się pomiędzy 21 a 23 metrem i jest to pole ujemne, warte –10 pkt.
5 pole - znajduje się pomiędzy 23 a 25 metrem i jest to pole ujemne, warte –20 pkt.

Pozostały obszar przed, obok i za wytyczoną trasą jest punktowany ujemnie –30 pkt oprócz pola martwego. Zawodnik, który wyląduje w tym polu uzyskuje 0 pkt. W tym polu również zawodnik może dotykać ziemi, a następnie podwyższając lot wylądować w dowolnym polu punktowym uzyskując tyle punktów ile warte jest pole, w jakim wylądował.
Suma punktów z kilku kolejek daje ostateczny wynik tej konkurencji, zwycięża zawodnik z największą ilością zdobytych punktów.

Dystans:
W konkurencji tej należy przeciąć światło bramki wejścia i nie dotykając ziemi wykonać lot po wytyczonej trasie i wylądować jak najdalej od tej bramki.
Uzyskana odległość mierzona jest w metrach od bramki wejścia do pierwszego kontaktu zawodnika z ziemią.
W tej konkurencji również występuje pole martwe, które znajduje się przed bramką wejścia i tylko w tym polu zawodnik może dotykać ziemi, lecz po minięciu bramki wejścia lot musi być podwyższony i zawodnik lecąc po wytyczonej trasie nie może dotykać ziemi.
Odległości zdobyte w kilku kolejkach są sumowane, w tej konkurencji zwycięża zawodnik z największą zsumowaną odległością uzyskaną po odbytych kolejnych skokach.

Prędkość:
Konkurencja ta polega na jak najszybszym pokonaniu wytyczonej trasy od bramki wejścia do bramki wyjścia ( odległość 50 metrów ). Czas mierzony jest stoperem od przecięcia światła bramki wejścia do przecięcia mety, czyli bramki wyjścia.
Jeżeli pozwolą na to warunki techniczne, dodatkowo prędkość zawodnika będzie mierzona za pomocą radaru.
W sytuacji, gdy zawodnik wyląduje na wytyczonej trasie przed metą pozostałą część trasy pokonuje pieszo wraz ze spadochronem i całym wyposażeniem. Czas zatrzymywany jest po minięciu mety przez zawodnika.
W tej konkurencji zawodnik może dotykać ziemi w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

Punktacja ogólna:

celność – wynik daje suma zdobytych punktów podczas lądowań w polach punktowych
np.: +50+20-10 razem +60 punktów

dystans – wynik daje suma odległości uzyskanych podczas lądowań
np.: 32m+24m+13m razem 69 m

prędkość – wynik daje suma uzyskanych czasów podczas pokonywania wytyczonej trasy
np.: 21s+19s+16s razem 56s

PUNKTY ZA ODPOWIEDNIO ZAJĘTE MIEJSCA:
1 miejsce 100 pkt
2 miejsce 95 pkt
3 miejsce 90 pkt
4 miejsce 85 pkt
5 miejsce 80 pkt itd...
każde miejsce – 5 pkt.

SUMA PUNKTÓW Z ZAJĘTYCH MIEJSC DAJE OGÓLNY WYNIK ZDOBYTYCH PUNKTÓW W PUCHARZE

np. 2 miejsce + 3miejsce + 1 miejsce
tj. 95 pkt + 90 pkt + 100 pkt wynik 285 pkt

 

 

 
 

Sekcja Spadochronowa AGL - Gliwice 2006